Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Program usprawnień dydaktyczno-administracyjnych

Program usprawnień w obszarze realizowanych w szkole procesów dydaktycznych i administracyjnych polegający odpowiednio na wdrożeniu w szkole platformy e-learning dla uzupełnienia i wzbogacenia standardowej metodyki dydaktycznej nowoczesnymi systemami sieciowymi zdalnego nauczania oraz na wdrożeniu w szkole sieciowych aplikacji administracyjnych dla wsparcia procesów zarządzania i komunikacji międzykadrowej. Programowi usprawnień dydaktyki i organizacji towarzyszy także program szkoleń dla kadr nauczycielskich i administracyjnych placówki w zakresie obsługi wdrożonej platformy e-learning i sieciowych aplikacji administracyjnych.

Platforma e-learning dla uzupełnienia procesów dydaktycznych w ramach trybu zdalnego nauczania

Technologie zdalnego nauczania realizowane za pomocą zaawansowanych platform e-learning opartych o systemy typu LMS (Learning Management Systems), zgodnie z wynikami szeroko zakrojonych badań prowadzonych na całym świecie, stanowić mogą istotne uzupełnienie tradycyjnych procesów dydaktycznych. Ich wdrożenie w szkole wraz z objęciem kadr nauczycielskich odpowiednim przeszkoleniem w zakresie wykorzystania technologii zdalnego nauczania i obsługi platformy e-learning podniesie jakość realizacji szkolnych procesów dydaktycznych.

Bardzo ważnym elementem programu usprawnień funkcjonowania szkół w aspekcie organizacyjnym będzie wdrożenie systemu sieciowych aplikacji administracyjnych w celu wsparcia podnoszenia jakości realizacji procedur zarządzania i komunikacji w szkole. Nowoczesne aplikacje komputerowe, działające w środowisku sieciowym integrują zadania komunikacyjne i administracyjne (w tym podsystemy współpracy grupowej on-line). Wprowadzenie systemu domenowego opartego na sieciowych aplikacjach w modelu rozproszonym ułatwi integrację szkolnej poczty elektronicznej (m.in. pozwoli na wprowadzenie centralnej obsługi szkolnych adresów e-mail dla wszystkich uczniów w domenie szkoły, np. numer_legitymacji_ucznia@szkola.pl, w celu wsparcia komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami), a także nowoczesnych systemów zarządzania pracą w organizacji placówki szkolnej (w tym systemów kalendarzowych, obsługi przydziału zadań, obiegu dokumentów oraz pełnej integracji stron internetowych szkoły). Objęcie specjalistycznym przeszkoleniem kadr administracyjnych oraz nauczycielskich szkoły z zakresu wykorzystania wdrożonych aplikacji sieciowych spowoduje podniesienie efektywności procesów organizacji i funkcjonowania szkoły.

Aplikacje sieciowe dla wsparcia procesów administracyjno-komunikacyjnych w szkole

Wdrożone aplikacje sieciowe będą do dyspozycji całej szkolnej społeczności, tj. pracowników administracyjnych, nauczycieli, a także uczniów, stanowiąc nowoczesny i prosty w obsłudze system wzajemnej komunikacji, publikacji informacji i realizacji zdalnej współpracy zespołowej. System wdrożonych aplikacji sieciowych będzie w pełni obsługiwany za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a technicznie opierać się będzie o najnowocześniejsze na świecie rozwiązania firmy Google. W ramach procesu wdrożeniowego sieciowe aplikacje administracyjne zostaną zintegrowane i skonfigurowane specjalnie względem ustalonych potrzeb szkoły wraz z ich pełnym dostosowaniem wizualnym (poprzez kompozycję graficzną i integrację symbolu graficznego szkoły w ramach całego systemu wdrożonych aplikacji). Udostępniony zostanie także centralny system zarządzania wdrożonymi aplikacjami, dla obsługi którego przeszkolony zostanie szkolny administrator informatyk.

Cała infrastruktura sieciowo-serwerowa konieczna do technicznego funkcjonowania systemu wdrożonych sieciowych aplikacji administracyjnych, będzie bezpłatnie udostępniana zewnętrznie (co oznacza, że szkoła nie będzie musiała utrzymywać serwerów sieciowych ani żadnego instalowanego na nich oprogramowania). Do korzystania z systemu wystarczą zwykłe komputery wraz z podłączeniem do Internetu (znajdujące się w szkole np. w sekretariacie, pokoju nauczycielskim, lub laboratorium komputerowym). Ponadto dostęp do systemu sieciowych aplikacji administracyjnych szkoły będzie możliwy także z każdego innego miejsca przy wyposażeniu w komputer z podłączeniem do Internetu (co umożliwi np. korzystanie z pełnej funkcjonalności administracyjno-komunikacyjnej wdrożonego w szkole systemu sieciowego pracownikom administracyjnym, nauczycielom i uczniom bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania).

Sieciowe aplikacje administracyjne obejmują:

  • Centralny system komunikacji e-mail z adresami w domenie internetowej szkoły (dla kadr i uczniów szkoły)
  • Centralny system obiegu dokumentów i zdalnej współpracy grupowej w ramach tworzenia dokumentów (w tym dokumentów tekstowych, prezentacyjnych i arkuszy kalkulacyjnych, pozwalających na integrację dotychczasowych systemów ewidencyjnych i rachunkowych szkoły)
  • Centralny system kalendarzowy organizacji pracy, zarządzania kadrami, przydziału i ewidencji realizacji zadań
  • Centralny system integracji stron internetowych szkoły z systemem aplikacji administracyjnych (pozwalających na efektywne i proste zarządzanie treściami informacyjnymi publikowanymi na stronach internetowych szkoły)
  • Centralny system szybkiej komunikacji wewnętrznej za pośrednictwem wiadomości tekstowych
  • Centralny system zarządzania i obsługi technicznej wdrożonych sieciowych aplikacji administracyjnych szkoły

Szkoła zainteresowana wdrożeniem programu usprawnień dydaktyczno-administracyjnych powinna przystąpić do programu ESIT.