Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Program akredytacyjny Instytutu EITCI

Współrealizator projektu, Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, współpracuje z Europejskim Instytutem Certyfikacji Informatycznej EITCI od 2008 roku. W październiku 2008 roku ICS CompLearn pozytywnie przeszło proces akredytacyjny dla komercyjnych centrów szkoleniowych, pozwalający na poszerzenie oferty usług szkoleniowych w ramach programamów certyfikacyjnych Instytutu EITCI. ICS CompLearn zawarło umowę akredytacyjną stając się krajowym realizatorem specjalistycznych programów szkoleniowych, pozwalających na przygotowanie zainteresowanych osób względem odpowiednich programów certyfikacyjnych Instytytu EITCI. ICS CompLearn uzyskało także uprawnienia do realizowania procedur certyfikacyjnych EITCI, kończących się nadaniem certyfikatów informatycznych EITCI.

Na początku roku 2009 Instytut EITCI objął patronatem krajową realizację programu ESIT w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będącego elementem Narodowej Strategii Spójności (National Cohesion Strategy) regulującej sposoby wydatkowania funduszy europejskich na rzecz wyrównywania rozwoju regionalnego i wspierania rozwoju zasobów ludzkich względem wytycznych Komisji Europejskiej.

Program akredytacyjny prowadzi do udostępnienia procedury informatycznej certyfikacji zawodowej EITCI dla uczniów szkoły na preferencyjnych warunkach oraz do umożliwienia zbieżnego kształtowania wykraczających ponad podstawę programową MEN szkolnych programów nauczania przedmiotów informatycznych zgodnie z obowiązującymi na świecie kierunkami rozwoju w obszarze informatycznych technologii.

Program akredytacyjny Instytutu EITCI, przewidziany jako jeden z elementów programu ESIT w zakresie wspierania rozwoju zawodowego kształcenia informatycznego w szkołach, umożliwi zainteresowanym placówkom szkolnym utworzenie Szkolnych Centrów Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI. W ramach Szkolnego Centrum Certyfikacji EITCI, placówka szkolna, zgodnie z wytycznymi akredytacyjnymi Instytutu EITCI, uzyska uprawnienia do przeprowadzania procedur egzaminacyjnych w dostępnym poprzez sieć Internet systemie centralnym, a także do nadawania europejskich zawodowych certyfikatów informatycznych EITCI, które stanowić będą dodatkową wartość w zakresie formalnego poświadczania informatycznych kwalifikacji absolwentów szkoły.

Zasady funkcjonowania Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI są następujące:

 1. Procedury certyfikacyjne realizowane są w ramach Szkolnego Centrum Certyfikacji EITCI pod nadzorem wyznaczonego przez szkołę Kierownika Centrum, w zgodzie z wytycznymi umowy akredytacyjnej z Instytutem EITCI.
 2. Dostęp do procedur certyfikacyjnych w ramach Szkolnego Centrum Certyfikacji EITCI odbywa się na preferencyjnych warunkach finansowych względem oferty komercyjnej jedynie dla uczniów i absolwentów szkoły (koszty certyfikacji są określone względem odpowiednich programów certyfikacyjnych EITCI, będąc niższymi od cen komercyjnych o 80%).
 3. Po dokonaniu opłat certyfikacyjnych przez uczestnika, wnoszonych bezpośrednio w Szkolnym Centrum Certyfikacji EITCI, uczestnikowi udostępniony zostaje klucz egzaminacyjny, który może wykorzystać w ramach sesji egzaminacyjnej realizowanej tylko przez właściwe jemu Szkolne Centrum Certyfikacji w określonym przez nie terminie.
 4. Sesje egzaminacyjne dla odpowiedniego programu certyfikacji EITCI przeprowadzane są w laboratorium komputerowym szkoły z dostępem do Internetu w centralnym systemie egzaminacyjnym zgodnie z wytycznymi regulaminu procedur certyfikacyjnych EITCI. Sesja egzaminacyjna może obejmować wiele uczestników i wiele programów certyfikacyjnych.
 5. Szkolne Centrum Certyfikacji EITCI zaopatrywane jest przez Instytut EITCI w sylabusy programów certyfikacyjnych oraz we wszystkie inne niezbędne materiały informacyjne, pozwalające na właściwe przygotowanie się potencjalnych uczestników procedur certyfikacyjnych do ich pozytywnego ukończenia.
 6. Szkolne Centrum Certyfikacji EITCI ma możliwość organizacji we własnym zakresie płatnych lub bezpłatnych kursów bezpośrednio przygotowujących uczestników do pozytywnego ukończenia procedur certyfikacyjnych względem określonych programów certyfikacji EITCI.
 7. Szkolne Centrum Certyfikacji EITCI posiada dowolność w zakresie terminowej organizacji procedur certyfikacyjnych.
 8. Po pozytywnym ukończeniu procedury certyfikacyjnej przez jej uczestnika, Instytut EITCI niezwłocznie wystawia dokumenty formalne (certyfikat w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim) i przesyła je do Szkolnego Centrum Certyfikacji, celem ich wydania uczestnikowi. W terminie do 14 dni Instytut EITCI umieszcza dane o certyfikacji uczestnika w międzynarodowym systemie weryfikacyjnym.

Jednym z ważniejszych zadań Szkolnych Centrów Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI jest ustanowienie platformy ponadnarodowej współpracy szkoły i Instytutu EITCI, dzięki której szkoła będzie miała możliwość bieżącej modernizacji programowej zawartości nauczania zawodowych przedmiotów informatycznych ponad podstawę programową MEN, w sposób zbieżny z obowiązującymi na świecie kierunkami rozwoju w dziedzinie technologii informatycznych, odzwierciadlanymi w aktualizowanych zawartościach programów certyfikacyjnych EITCI.

Wymogi formalne akredytacji szkoły przez Instytut EITCI są następujące:

 1. Szkoła prowadzi kształcenie na kierunkach związanych z informatyką i uczestniczy w programie ESIT.
 2. Szkoła zatrudnia co najmniej jednego nauczyciela, który spełnił wymogi programu certyfikacji informatycznej EITCI dla nauczycieli.
 3. Szkoła dysponuje laboratorium komputerowym z dostępem do Internetu, spełniającym minimalne wymogi określone dla Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI (sala komputerowa ze sprzętem informatycznym, pozwalającym na niezawodne połączenie internetowe z centralnym systemem egzaminacyjnym EITCI, w której możliwe jest prowadzenie procedur certyfikacyjnych dla co najmniej 1 osoby w dowolnej organizacji terminowej określanej przez szkołę).
 4. Szkoła zobowiązuje się przestrzegać umowy akredytacyjnej EITCI, regulującej zasady utworzenia i funkcjonowania Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI oraz przeprowadzania w nim procedur certyfikacyjnych w ramach programów EITCI.
 5. Szkoła wyznacza i mianuje pośród swoich kadr Kierownika Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI, który będzie nadzorować odpowiednie funkcjonowanie Centrum, a także będzie odpowiedzialny za współpracę z Instytutem EITCI.

Przystąpienie szkoły do programu akredytacyjnego Instytutu EITCI wiąże się z jej formalnym udziałem w programie ESIT. Po złożeniu przez szkołę deklaracji udziału w programie ESIT, szkoła będzie miała możliwość przystąpienia do programu akredytacyjnego EITCI składając odpowiedni wniosek bezpośrednio do Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli. Wniosek rozpatrywany jest przez Komisję Akredytacyjną Instytutu EITCI pod kątem spełnienia wymogów formalnych w okresie do 14 dni i w przypadku pozytywnej ewaluacji Instytut EITCI zawiera ze szkołą umowę akredytacyjną, zgodnie z którą w szkole utworzone zostaje Szkolne Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI.

Sylabusy programów certyfikacyjnych oferowanych przez Szkolne Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI oraz wszelkie inne niezbędne materiały informacyjne, pozwalające na właściwe przygotowanie się potencjalnych uczestników procedur certyfikacyjnych do ich pozytywnego ukończenia, są udostępniane szkole przez Instytut EITCI w polskiej wersji językowej. Również interfejs centralnego systemu egzaminacyjnego dla Szkolnego Centrum Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI dostępny jest w języku polskim. Dokumenty formalne regulujące udział szkoły w programie akredytacyjnym (w tym umowa akredytacyjna) w swoich wiążących wersjach oryginalnych sporządzone są w języku angielskim, jednak szkole udostępniane są także ich tłumaczenia na język polski.

W celu przystąpienia do programu akredytacyjnego Instytutu EITCI w Brukseli, szkoła powinna najpierw przystąpić do programu ESIT.