Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Nauczyciele

Dzięki finansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego program ESIT zapewnia bezpłatne wsparcie dla nauczycieli, na które składa się:

  • Program szkoleniowo-doradczy dla nauczycieli, obejmujący szkolenia i bezpośrednie wsparciem doradcze w zakresie kierunków merytorycznej modernizacji kształcenia zawodowego w obszarze technologii informatycznych oraz wykorzystania technologii informatycznych dla wsparcia procesów nauczania w trybie zdalnym.
  • Program certyfikacji informatycznej nauczycieli, bezpłatnie udostępniający nauczycielom procedury certyfikacji informatycznej Instytutu EITCI w Brukseli, formalnie poświadczające poziom kompetencji informatycznych istotnych w nauczaniu.
  • Program współpracy zagranicznej dla nauczycieli, przewidujący wyjazdy studyjne, seminaryjne i konferencyjne do Brukseli w ramach realizacji współpracy ponadnarodowej z Instytutem EITCI.

W celu bezpłatnego skorzystania z powyższych form wsparcia każdy zainteresowany nauczyciel powinien przystąpić do programu ESIT.

Ponadto nauczyciel proszony jest o sprawdzenie w sekretariacie szkoły, w której jest zatrudniony czy jego szkoła uczestniczy już instytucjonalnie w programie ESIT (informacje na temat szkół zarejestrowanych w programie ESIT znajdują się także w niniejszym katalogu). Jeśli szkoła uczestniczy w programie ESIT wówczas nauczyciel może dodatkowo skontaktować się ze szkolnym koordynatorem programu ESIT w celu uzyskania kodu rejestracyjnego swojej szkoły oraz drukowanych materiałów informacyjnych i szczegółowych danych dotyczących przebiegu wdrażania programu w szkole. Jeśli szkoła nie uczestniczy w programie ESIT, nauczyciel powinien poinformować administrację lub dyrekcję o możliwości przystąpienia szkoły do programu, pobierając materiały informacyjne z sekcji rejestracyjnej szkoły.