Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Informacje o programie ESIT

Program "Europejska Szkoła Informatycznych Technologii" (European School of Information Technologies), w skrócie ESIT, jest niekomercyjnym działaniem ukierunkowanym na wspieranie rozwoju informatycznej edukacji zawodowej, realizowanym w kraju pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Program ESIT obejmuje szereg form bezpłatnego wsparcia skierowanego instytucjonalnie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, nauczycieli oraz uczniów w zakresie modernizacji kształcenia w kierunkach informatycznych, w celu lepszego przygotowania uczniów do skutecznej konkurencji na nowoczesnym rynku pracy w kraju i na świecie.

Materiały informacyjne programu ESIT dostępne do pobrania:

Do kogo skierowany jest program ESIT?

Program ESIT skierowany jest instytucjonalnie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, tj. zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz liceów profilowanych, obejmując długofalowy program rozwojowy i współpracy zagranicznej, wdrożenie usprawnień dydaktyczno-administracyjnych w postaci platformy e-learning dla wsparcia procesów nauczania oraz sieciowych aplikacji administracyjnych, oraz program akredytacyjny Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli. Ponadto program ESIT skierowany jest także bezpośrednio do samych uczniów (zapewniając im bezpłatną możliwość uzyskania zawodowych certyfikatów informatycznych EITCI w ramach pozalekcyjnych certyfikowanych szkoleń e-learning, udział w stażach informatycznych (w tym w formie telepracy) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone przez specjalistów w Internecie), jak również do samych nauczycieli (oferując specjalistyczne szkolenia i doradztwo, wsparcie konferencyjnych i seminaryjnych wyjazdów zagranicznych oraz udział w europejskim programie certyfikacji zawodowej nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych istotnych w nauczaniu).

W trwającej obecnie, pilotażowej edycji programu ESIT, grupę docelową stanowią uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) zamieszkali na terenie woj. dolnośląskiego, a także szkoły i placówki oświatowe (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie woj. dolnośląskiego.

Uzasadnieniem wyboru grupy docelowej programu ESIT jest w przypadku uczniów niewystarczająco wysoki poziom nowoczesnych, informatycznych kwalifikacji zawodowych i przez to trudna sytuacja przy wchodzeniu na rynek pracy, a w przypadku instytucji przestarzałe programy szkolenia zawodowego. Dobór instrumentów wsparcia w ramach programu ESIT, tj. modernizacja oferty szkoleniowej, program pozalekcyjnych zajęć w postaci certyfikacyjnych szkoleń informatycznych w trybie zdalnego nauczania e-learning, program stażowy (obejmujący telepracę), internetowy serwis doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz akcja informacyjno-promocyjna są adekwatne do specyfiki grupy docelowej.

Rekrutacja uczestników programu ESIT z grupy docelowej do objęcia zaplanowanym wsparciem odbywa się w ramach prowadzonej akcji informacyjnej i bezpośredniej współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi, które zostały objęte programem. Rekrutacja uczniów do programów certyfikacyjnych szkoleń informatycznych, staży oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzona jest w oparciu o serwis internetowy, według regulaminu udziału w programie.

Jaka jest skala programu ESIT?

Obecnie program ESIT realizowany jest w ramach swojej pierwszej, pilotażowej edycji przy dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pod nazwą w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "e-Szkoły 2008-2009: Technologie informatyczne przyszłością szkolnictwa zawodowego (modernizacja programów nauczania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, pozalekcyjne zajęcia e-Learning i praktyki zawodowe)". Pierwsza, pilotażowa edycja programu ESIT przewiduje objęcie wsparciem co najmniej 10 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na kierunkach informatycznych w woj. dolnośląskiego wraz z kadrami oraz co najmniej 1000 uczniów. Kolejne edycje programu ESIT realizowane będą na terenie całego kraju przewidując objęcie wsparciem co najmniej 200 szkół wraz z kadrami i co najmniej 20 tysięcy uczniów.

Jakie są cele programu ESIT?

W obliczu szybkiego rozwoju technologii informatycznych (IT), czy też szerzej informacyjno-komunikacyjnych (ICT), standardowe programy nauczania obowiązujące w szkolnictwie zawodowym charakteryzują się zbyt niskim poziomem elastycznośc względem szybko postępującego rozwoju techniki, co powoduje, że absolwenci szkół zawodowych o profilu "Technik informatyk" oraz innych profili zawodowych powiązanych z informatyką nie są w wystarczającym stopniu przygotowani do sprostania wymogom nowoczesnego rynku pracy w tym dynamicznym i strategicznym dla rozwoju kraju sektorze. Ponadto absolwenci innych profili kształcenia zawodowego również posiadają zbyt niski poziom kluczowych kompetencji informatycznych, które obecnie decydują o konkurencyjności na rynku pracy w bardzo wielu sektorach gospodarki.

Nadrzędnym celem programu ESIT jest podniesienie jakości i znaczenia szkolnictwa zawodowego w kierunkach informatycznych na regionalnym, a docelowo krajowym i europejskim rynku pracy nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę (w której szczególnie istotne stają się technologie informacyjno-komunikacyjne), poprzez realizację programów rozwojowych instytucji szkolnictwa zawodowego oraz wsparcie merytoryczne nauczycieli i samych uczniów. Projekt realizowany jest pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

W jaki sposób program ESIT realizuje swoje cele?

W ramach realizacji celu nadrzędnego program ESIT skierowany jest zarówno do szkół zawodowych (w tym w szczególności szkół zawodowych prowadzących kształcenie zawodowe o profilu "Technik informatyk" lub o innych profilach zbieżnych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi), nauczycieli oraz uczniów, oferując całkowicie bezpłatne wsparcie w postaci szeregu działań ukierunkowanych na:

 1. Modernizację programowej oferty kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb nowoczesnego rynku pracy (rozwój programów i kierunków zawodowego kształcenia informatycznego) w szkołach i placówkach oświatowych na terenie woj. dolnośląskiego.
 2. Organizację bezpłatnych, dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) zajęć dla uczniów szkół zawodowych w postaci certyfikowanych szkoleń informatycznych w trybie zdalnego nauczania e-learning (kluczowe kompetencje informatyczne w innowacyjnej formie zdalnego nauczania), zakończonych nadaniem zawodowych certyfikatów Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli, podnoszącymi szanse absolwentów na rynku pracy oraz w rekrutacji na informatyczne studia wyższe.
 3. Uruchomienie informatycznego programu stażowego we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi (praktyczne formy nauczania w firmie informatycznej podnoszące możliwości rozwoju zawodowego, w tym w alternatywnych formach telepracy), dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 4. Wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach nowoczesnego serwisu internetowego, oferującego bezpłatnie usługi bezpośrednich porad i informacji udzialanych przez specjalistów.
 5. Organizację szeroko zakrojonej akcji informacyjno-promocyjnej, mającej na celu promowanie nowoczesnych kierunków kształcenia zawodowego oraz informowanie o wsparciu udzielanym szkołom, nauczycielom i uczniom w ramach programu ESIT.

Jakim problemom program ESIT stara się przeciwdziałać?

Działania przewidziane do realizacji w ramach programu ESIT są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane w kraju problemy dotyczące szkolnictwa zawodowego i jego absolwentów:

 1. Zdezaktualizowana i niespełniająca obecnych wymogów oferta kształcenia zawodowego nieprzystająca do nowoczesnych realiów rynkowych i szybkiego rozwoju technologii w społeczeństwie informacyjnym.
 2. Niewystarczający poziom zawodowych kompetencji informatycznych wśród uczniów i absolwentów szkolnictwa zawodowego w kierunku informatycznym, determinujący ich niską konkurencyjność na nowoczesnym rynku pracy (zbyt duża dysproporcja w porównaniu z absolwentami kierunkowego szkolnictwa wyższego).
 3. Utrudnione wejście na rynek pracy w sektorze informatycznym oraz spowolniony rozwój zawodowy absolwentów szkolnictwa zawodowego ze względu na ograniczony dostęp do kierunkowych praktyk zawodowych i programów stażowych, pozwalających na zdobycie doświadczenia w pracy.
 4. Brak nowoczesnych form efektywnego i łatwo dostępnego doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla uczniów szkolnictwa zawodowego.
 5. Niska świadomość społeczna dotycząca problematyki rozwoju szkolnictwa zawodowego i funkcjonowania niekorzystnych stereotypów kształtujących wizerunek szkolnictwa zawodowego w kraju oraz brak informacji o podejmowanych działaniach reformatorskich i modernizacyjnych.

W jaki sposób program ESIT wpisuje się w szerszą strategię na poziomie krajowym i europejskim?

Cel nadrzędny oraz pozostałe cele szczegółowe programu ESIT w zakresie zaplanowanych do realizacji działań są zgodne z:

 1. Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej) poprzez pokrywanie się z celami strategicznymi Programu w wymiarze regionalnym: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia, poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce, upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
 2. Szczegółowymi Priorytetami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności z IX Priorytetem PO KL: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poprzez bezpośrednią zgodność z celem działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, oraz przekrycie z kilkoma możliwymi typami realizowanych projektów w ramach działania).
 3. Planem Działań 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez bezpośrednią realizację wytycznych II/9.2/08 i szczegółowych kryteriów strategicznych (programy rozwojowe we współpracy szkół i pracodawców służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów także w formach staży oraz obejmujące efektywne programy doradztwa edukacyjnego i zawodowego).
 4. Innymi strategicznymi wytycznymi w ramach kraju i Unii Europejskiej (m.in. z celem głównym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013, realizując przede wszystkim drugi cel horyzontalny, tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
 5. Zintegrowanymi Wytycznymi na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia poprzez lepsze dopasowanie się do potrzeb rynku pracy, zwiększanie i poprawę inwestycji w kapitał ludzki, dostosowanie systemów edukacji i szkoleń do nowych wymogów dotyczących kompetencji zawodowych.

Jakie podmioty są odpowiedzialne za realizację programu ESIT?

Program ESIT realizowany jest przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn przy CompSecur sp. z o.o., Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji, krajową sieć naukową KBN oddział przy Politechnice Wrocławskiej, pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w pilotażowej edycji przy dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX "Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".