Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Forum

Forum Tematy Wpisy Ostatni wpis
Doradztwo edukacyjne dla uczniów w ramach programu ESIT świadczone bezpłatnie przez specjalistów. Zachęcamy do korzystania ze wsparcia doradczego poprzez zadawanie pytań w ramach odpowiednich działów.
Pytania i odpowiedzi dot. problematyki wyższych studiów, w tym m.in. rodzaje studiów wyższych, powody dla których warto podjąć studia wyższe, rekomendacje kierunków kształcenia w ramach studiów wyższych, programy stypendialne, domy studenckie, uczelnie w różnych regionach.
1 5 5 lata 39 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dot. problematyki szkoleń, kursów, staży i praktyk zawodowych, w tym m.in. szkolenia i kursy zawodowe, placówki oświatowe i firmy szkoleniowe, formy poświadczania kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń, kształcenie ustawiczne i lifelong learning, programy stażowe i praktyki zawodowe, szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe dofinansowane ze środków EFS.
1 2 6 lata 47 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dotyczące skutecznych technik uczenia się i przyswajania wiedzy, w tym m.in. techniki skutecznego przyswajania wiedzy w ramach zdalnej nauki e-learning, techniki samodzielnego uczenia się oraz prowadzenia ćwiczeń, określanie celów i motywacja w uczeniu się.
5 5 8 lata 47 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Doradztwo zawodowe dla uczniów w ramach programu ESIT świadczone bezpłatnie przez specjalistów. Zachęcamy do korzystania ze wsparcia doradczego poprzez zadawanie pytań w ramach odpowiednich działów.
Pytania i odpowiedzi dotyczące technik skutecznego poszukiwania pracy, w tym m.in nowoczesne narzędzia poszukiwania pracy, specjalizowane publikacje, własna inicjatywa w poszukiwaniu pracy, biura zatrudnienia i biura karier, firmy pośredniczące i agencje zatrudnienia, targi pracy.
11 16 3 lata 51 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi w zakresie technik skutecznego pisania CV, listu motywacyjnego, etc., obejmujące m.in. kwestie oryginalności w CV i liście motywacyjnym, techniki konstruowania CV i listu motywacyjnego, sposoby odpowiadania na oferty zatrudnienia.
5 37 5 lata 50 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi w zakresie technik skutecznego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, obejmujące wprowadzenie do zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej, sposoby prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zachowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej.
4 16 4 lata 42 tygodnie temu
przez teacher1
Pytania i odpowiedzi w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz podstaw prawnych prawa pracy, w tym m.in. regulacje prawa pracy, procedury nawiązywania stosunku pracy, regulaminy pracownicze, przyjęte praktyki, kwestie opodatkowania pracy, rozwiązywanie stosunku pracy.
4 4 9 lata 9 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dotyczące kompetencji informatycznych (IT lub ICT), obejmujące m.in. indykatywne dziedziny technologii informatycznych i ich programy, umiejętności informatyczne wymagane na różnych stanowiskach pracy w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy, kompetencje informatyczne ważne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz zagrożenia wykluczeniem cyfrowym.
1 1 8 lata 47 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dotyczące innych kluczowych kompetencji na rynku pracy, obejmujące m.in. definicje kluczowych kompetencji według regulacji Komisji Europejskiej, kluczowe kompetencje językowe, przyrodniczo-matematyczne, jak również kwalifikacje twarde i miękkie.
0 0 n.d.
Pytania i odpowiedzi dotyczące charakterystyki rynku pracy, w tym m.in. statystyki zatrudnienia i średnich zarobków, statystyki ogólne (również dotyczące bezrobocia), rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz perspektywy kariery, regionalne strategie i plany rozwoju, pracodawcy.
2 2 8 lata 47 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dotyczące telepracy (niestacjonarnej formy pracy, wykonywanej zdalnie, np. przez Internet).
1 1 9 lata 9 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla podjęcia zatrudnienia lub studiów wyższych, podstawy formalne i prawne prowadzenia działalności gospodarczej, skuteczne strategie prowadzenia działności gospodarczej.
6 6 9 lata 9 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Pytania i odpowiedzi dotyczące pozyskiwania dotacji unijnych, obejmujące różne programy wsparcia rozwoju działalności gospodarczej ze środków funduszy unijnych, dotacje na założenie firmy dla osób bezrobotnych z urzędów pracy, dotacje inwestycyjne i pomostowe dla osób nieaktywnych zawodowo chcących założyć działalność gospodarczą w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, opis konkursów, lista podmiotów oferujących wsparcie, formy finansowania działalności gospodarczej, anioły biznesu, fundusze typu venture capital oraz finansowanie i kredytowanie pomostowe.
2 2 8 lata 47 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Doradztwo dla uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informatycznych.
Pytania i odpowiedzi dotyczące różnych aspektów korzystania z technologii informatycznych oraz zasobów Internetu, w tym m.in. kwestie niebezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu, ograniczonego zaufania do informacji (w szczególności do treści publikowanych w Internecie), odpowiedniego i nieodpowiedniego wykorzystanie Internetu, ochrony danych osobowych w Internecie, naruszeń prawa i przestępstw w Internecie.
3 4 6 lata 8 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Informacje na temat wsparcia udzialnego w programie ESIT, tablica ogłoszeniowa, pomoc techniczna w obsłudze portalu oraz ogólna dyskusja społeczności szkolnej skupionej w ramach programu ESIT.
Pytania i odpowiedzi dotyczące szczegółowych informacji nt. wsparcia udzialnego w programie ESIT.
0 0 n.d.
Na tablicy ogłoszeniowej programu ESIT możliwe jest zamieszczanie wszelkich ogłoszeń, które mogłyby być interesujące dla społeczności skupionej w ramach programu ESIT.
1 4 6 lata 50 tygodnie temu
przez Doradca ESIT
Forum przeznaczone do swobodnej wymiany opinii przez uczniów uczestniczących w programie ESIT.
0 0 n.d.
Forum przeznaczone do swobodnej wymiany opinii przez nauczycieli uczestniczących w programie ESIT
0 0 n.d.
Pytania i odpowiedzi dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania portalu programu ESIT.
1 2 8 lata 50 tygodnie temu
przez admin