Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Portret użytkownika Doradca ESIT

1. Nie podpisawszy umowy o pracę jesteś kandydatem na stanowisko , a nie pracownikiem. Podczas rekrutacji  przyszłemu pracodawcy potrzebne są określone informacje  na temat nowego pracownika . Chodzi tu o informacje w zakresie danych osobowych . Oczywiście, nie ulega wątpliwości , że pracodawca ma pełne prawo  pytać i poznać  kwalifikacje zawodowe i umiejętności kandydata do pracy.
Jeśli chodzi o pozyskiwanie danych osobowych o przyszłym pracowniku szef  nie ma dowolności i swobody , gdyż polskie przepisy  określają ściśle,  jakich informacji można żądać  od kandydata do pracy   Ma to na celu ochronę dóbr osobistych danej osoby i  jej prawo do prywatności . Jest to na tyle istotne, że kandydat może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli pytanie rażąco narusza jego prywatność  Częstym pytaniem  padającym podczas rozmów kwalifikacyjnych  jest pytanie do kobiety, czy jest w ciąży  lub czy w najbliższym czasie planuje zajść w ciążę, a także  o jej stan rodzinny, ile ma dzieci i czy często chorują  Trzeba wiedzieć, że są to pytania niedozwolone, pytania te bowiem naruszają i wkraczają w sferę prywatności  danej osoby . Od kandydata zależy, czy udzieli odpowiedzi na te pytania – lub nie. Pamiętajmy jednak, że niektórych prac nie wolno wykonywać kobietom w ciąży, więc pytanie może mieć charakter całkiem legalny.
Odmowa udzielenia odpowiedzi na pytanie , które nie ma związku z pracą,  nie powinno mieć negatywnych konsekwencji na decyzje o przyjęciu do pracy. W niektórych przypadkach rażąco naruszających prywatność , można dochodzić swoich praw przed sądem.
 
2.  Z jakimi pytaniami spotkasz się najczęściej ?
 
Od kandydata można żądać podania:
1.      imienia i nazwiska,
2.      imiona rodziców ( ale nie nazwiska rodowego matki !),
3.      daty urodzenia ( bez miejsca urodzenia),
4.      miejsce zamieszkania ( chodzi o adres do korespondencji),
5.      wykształcenie,
6.      kwalifikacje
7.      przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Kandydata nie można pytać o:
1.stan cywilny ,
2.liczbę dzieci, plany macierzyńskie
3.orientacje seksualną
4.karalność, gdy na stanowisku, na które aplikuje, nie ma wymogu niekaralności,
5.inne prywatne informacje , które nie mają związku z pracą.
Kandydat na pracownika najczęściej  udostępnia informacje dotyczące jego osoby  w formie życiorysu zawodowego (CV) . Składa również list motywacyjny. Trzeba wiedzieć , że nasze przepisy nie stanowią wymogów , aby powyższe dane osobowe były udostępnione właśnie w takiej formie. Tradycyjnie przyjęło się , że CV i list motywacyjny to podstawowe dokumenty   w procesie rekrutacji, umożliwiające  pracodawcy  poznanie kandydata .
Rekruter może  poprosić również kandydata  o przedstawienie  dokumentacji z poprzednich miejsc pracy ( i jest  to oczywiście zgodne z prawem ):
·        świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów  potwierdzających  jego zatrudnienie w roku, w którym dana osoba chce ubiegać się  o zatrudnienie
·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
·         orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu obowiązku na danym stanowisku
·         inny dokument , jeżeli obowiązek ich przedstawienia wynika z odrębnych przepisów kodeksu pracy.

Czasami pracodawca żąda  od kandydata zaświadczenia  o jego niekaralności  i przedstawienie  wypisu  z Krajowego Rejestru Karnego . Najczęściej jest to nieuzasadnione  przy rekrutacji na większość stanowisk, a takie pytanie może zadać jedynie w przypadku, gdy dana osoba kandyduje na stanowisko, na którym obowiązuje  wymóg niekaralności.
Takie wymogi obowiązują między innymi na kandydatów na licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej, ale nie już na stanowisko kasjera sklepie. Jednak jeśli pracodawcy zależy na takim zaświadczeniu, może poprosić, aby kandydat przedstawił je dobrowolnie.

 
Trzeba pamiętać , że zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdza jedynie, że dana osoba figuruje w tym rejestrze wśród osób skazanych , a nie określa, za jakie przestępstwo została skazana.
Kandydat do pracy może przedstawić – z własnej woli - również inne dokumenty potwierdzające jego  umiejętności i osiągnięcia  zawodowe  np.  certyfikaty, dyplomy, świadectwa kursów itp.
Pamiętajmy, że nasz przyszły pracodawca nie może zatrzymywać u siebie oryginałów dokumentów.  
Z przedłożonego oryginału,  po zapoznaniu się z jego treścią, powinien sporządzić kopię lub odpis.
 
3. Wśród licznych pytań zadawanych przez pracodawcę podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą pojawić się pytania dotyczące:
a)      oczekiwań kandydata, co do charakteru pracy, wynagrodzenia, warunków pracy.
„Ile chce Pan/i zarabiać?”
Pracodawca, zadając to pytanie chce usłyszeć oczekiwania płacowe kandydata, żeby zobaczyć, na ile ceni siebie i swoja pracę, a także sprawdzić, czy stać go na takiego pracownika. Można, więc odpowiedzieć pytaniem na pytanie: „A ile może mi Pan zaoferować? W większości sytuacji pracodawca nalega na określenie wysokości wynagrodzenia przez kandydata. Określając oczekiwaną płacę warto uwzględnić:
·         ile się zarabia na stanowisku, na które aplikujemy,
·         ile zarabia osoba posiadająca podobne do naszych kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
·         branżę, w której staramy się o pracę,
·         miasto, w którym znajduje się firma.
Powyższe informacje można uzyskać od znajomych, w Urzędzie Pracy, a także znaleźć w prasie branżowej, portalach internetowych związanych z poszukiwaniem pracy oraz w podręcznikach i materiałach.
Odpowiadając na pytanie dotyczące zarobków warto:

  •  określić przedział oczekiwanych zarobków (od...do...), zamiast konkretnej kwoty – dzięki temu mamy większe szanse na zbliżenie się do kwoty, którą jest gotowy zaproponować pracodawca,
  •    podkreślić nadzieję, że nasze zarobki będą adekwatne do efektywności naszej pracy,
  • operować kwotami brutto (od tej kwoty będą odliczone wszystkie koszty pracodawcy, świadczenia zdrowotne, emerytalne), a więc netto, to suma jaką otrzymujemy „na rękę”,
  • używać konkretnych argumentów przy podawaniu wyższych kwot np.: potrzeba inwestowania w swoje kwalifikacje, opłacanie studiów zaocznych, kursy językowe itp.
  • podać kwotę nieco zaniżoną, gdy nie mamy doświadczenia zawodowego – po okresie próbnym, gdy efekty naszej pracy będą widoczne, możemy po raz kolejny podjąć rozmowę o wynagrodzeniu,
  • negocjować warunki przy przyjęciu niższej sumy wynagrodzenia np.: samochód służbowy, zwrot kosztów benzyny, telefon komórkowy, ubezpieczenie itp.:
  • pamiętać o minimalnej sumie za jaką jesteśmy gotowi przyjąć pracę.

b)     wizji rozwoju zawodowego kandydata
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą pojawić się pytania dotyczące wizji rozwoju zawodowego kandydata, a więc sprawdzenie, czy praca ta jest jedynie sposobem na zarobienie pieniędzy, czy też  aplikant wiąże z tą branżą swoją przyszłość zawodową. Należy być przygotowanym na pytania np.: o wymarzony zawód, cechy idealnego szefa, kiedy i na jakie stanowisko chcielibyśmy awansować, co zamierzamy robić za 5 lat?
 
 

Odpowiedzi

Portret użytkownika teacher1

Rozmowa kwalifikacyjna - selekcja aplikantów

Warto dodać, że rozmowa kwalifikacyjna jest rodzajem selekcji aplikantów, którzy w prakryce stanowić mogą znaczną grupę (często powyżej 100 ). W przypadku dużej liczby aplikantów pracodawca lub wskazana przez niego firma może przeprowadzić tzw. test kompetencji. Dla tych, którzy pozytywnie odbyli tę rozmowę jest wstępem do dalszej selekcji, która jest już wyborem z kilku aplikantów. Reasumując,warto poważnie potraktować rozmowę kwalifikacyjną i dobrze przygotować się do niej.

Twoja ocena: Brak Średnia ocena: 4 (Liczba głosów: 4)
Portret użytkownika Doradca ESIT

Zrób samoocenę

 
Prawidłowa samoocena jest najważniejszym elementem, który pozwala żyć nam wśród ludzi. Jeśli ją zawyżymy uznają nas za megalomanów, jeśli zaniżymy będą w nas widzieć ofiary losu. A ty jak siebie oceniasz? Jak jest samoocena ciebie jako człowieka? Jaki jesteś, jaka jestem, jaki jest? To jest Twoja psychozabawa. Dowiedz się jak poznać siebie i dokonaj własnej samooceny!

1. Jesteś zdyscyplinowany?
a) zdyscyplinowany...1
b) średnio zdyscyplinowany...3
c) nie zdyscyplinowany......5
2. Jesteś złośliwy?
a) nie...1
b) czasami...3
c) często...5
3. Jesteś zdolny?
a) raczej zdolny...1
b) przeciętnie zdolny...3
c) mało zdolny...5
4. Bywasz wulgarny?
a) nie...1
b) czasami...3
c) często...5
5. Jesteś roztargniony?
a) nie...1
b) czasami...3
c) często...5
6. Jesteś brzydki?
a) raczej ładny...1
b) taki sobie...3
c) raczej brzydki...5
7. Jesteś lekkomyślny?
a) raczej nie...1
b) czasami...3
c) raczej tak...5
8. Jesteś chciwy?
a) nie...1
b) może trochę...3
c) tak...5
9. Bywasz zazdrosny?
a) nigdy...1
b) czasami...3
c) często...5
10. Jesteś niedbały?
a) nie...1
b) trochę...3
c) bardzo...5
Jeśli uzyskałeś 10-22 punkty
Masz bardzo wysoki poziom samooceny. Nie oceniamy tu czy twoja samoocena jest prawidłowa czy też nie. Można jednak powiedzieć, że uważasz się za człowieka wybitnego. Niektórzy uważają jednak, że w wielu sprawach oceniasz się zdecydowanie lepiej niż na to zasługujesz, a jednocześnie jesteś bardzo krytyczny wobec innych ludzi. Od życia spodziewasz się znacznie więcej, niż to życie może ci dać. Tak wysoka samoocena utrudnia ci międzyludzkie kontakty ponieważ inni myślą, że się wywyższasz ponad miarę. Czasami dziwisz się, że inni nie zgadzają się z twoja własną i osobistą samooceną. Nie ma się jednak co dziwić, bo czasami można odnieść wrażenie, że według twojej samooceny twój intelekt ociera się o geniusz. Niejednokrotnie cierpisz, bo nie potrafisz znaleźć wspólnego języka z bliskimi ci ludźmi. Oczywiście za taki stan obwiniasz innych, nigdy siebie. A wszystko to przez zbyt wysoką samoocenę.
Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów
Wydaje się, że twoja samoocena jest jak najbardziej prawidłowa. Nie traktujesz siebie jako człowieka o niezmierzonym potencjale, ale jednocześnie nie popadasz w skrajność odwrotną czyli we własnej samoocenie nie jesteś również nieudanym wytworem Boga. Twoja samoocena jest taka, że czasami masz wahania jej dotyczące. Dzieje się tak wtedy, gdy w grę wchodzą emocje, uczucia i nerwy. Jednak z reguły potrafisz znaleźć złoty środek i dokładnie wiesz na co cię stać i jaki jesteś. Nie ograniczasz własnych możliwości, ale i zazwyczaj nie wywyższasz się ponad innych. Można o tobie powiedzieć, ze jesteś przeciętnym człowiekiem, który dzięki ciężkiej pracy może zdobyć szczyty powodzenia. Wszelkiej samooceny powinieneś dokonywać w zupełnym spokoju i bez emocji. Wówczas samoocena będzie bardzo dokładna, prawdziwa i raczej pozytywna.
Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów
Nie potrafisz dokonać prawidłowej samooceny. Czasami uważasz się za człowieka o wielkim, wręcz niezmierzonym potencjale, a czasami popadasz w czarną rozpacz i twierdzisz, że jesteś największym z nieudaczników. Tymczasem w chwili negatywnej samooceny masz zdecydowanie większe możliwości niż ci się wydaje, ale nie tak wielkie jak ci się zdaje w chwilach samooceny nadzwyczaj pozytywnej. Prawdopodobnie jesteś człowiekiem o ogólnych możliwościach dość przeciętnych, ale jednocześnie takim, który w jednej z dziedzin jest nadzwyczaj wybitnym. Dlatego też skup się na jednym, a twoja samoocena znacznie będzie rosła.
 
 

Twoja ocena: Brak Średnia ocena: 4 (Liczba głosów: 1)
Portret użytkownika Doradca ESIT

Trudności ze znalezieniem pracy_praca.wp.pl

 Zapraszam do artykułu_ zawartość w linku:
http://praca.wp.pl/title,Prawo-paralizuje-sklonnosc-pracodawcow-do-zatrudniania-a-mogloby-ja-pobudzac,wid,15210251,wiadomosc.html

Twoja ocena: Brak Średnia ocena: 4 (Liczba głosów: 1)
Portret użytkownika Doradca ESIT

Poligloci pilnie poszukiwani na rynku pracy.

 Więcej w artykule pt. "Koniec melanżu, brać się za języki!"
Link do artykułu:
http://praca.wp.pl/title,Koniec-melanzu-brac-sie-za-jezyki,wid,15816027,wiadomosc.html

Twoja ocena: Brak Średnia ocena: 5 (Liczba głosów: 1)
Portret użytkownika Doradca ESIT

Jakie kolory pomogą Ci w pracy?_ wp.pl

 Poczytaj w linku:
http://infografika.wp.pl/title,Jakie-kolory-pomoga-ci-w-pracy,wid,15327267,wiadomosc.html?ticaid=1100d4

Twoja ocena: Brak Średnia ocena: 5 (Liczba głosów: 2)