Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Certyfikaty informatyczne EITCA

Zawodowe certyfikaty informatyczne EITCA Key Competencies, wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej z siedzibą w Brukseli. Program certyfikacyjny EITCA Key Competencies realizowany jest równolegle z innymi programami certyfikacyjnymi w różnych dziedzinach informatyki przez Instytut EITCI na terenie wielu krajów, m.in. w Polsce.

Certyfikat informatyczny EITCA Key Competencies

Zawodowe certyfikaty informatyczne EITCA Key Competencies, stanowią formalne poświadczenie posiadania kwalifikacji podstawowych (tzw. kompetencji kluczowych) w informatyce, koniecznych do wykonywania zawodu w charakterze Technik Informatyk. Jednocześnie certyfikaty EITCA Key Competencies stanowią podbudowę programową do bardziej specjalistycznych programów certyfikacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego (EITCA IT Security) czy też zastosowań informatyki w biznesie i administracji (EITCA Business IT).

Zawodowe certyfikaty informatyczne EITCA mają charakter międzynarodowy i są formalnym poświadczeniem nabytych kwalifikacji informatycznych, istotnych z punktu widzenia nowoczesnego rynku pracy zarówno w sektorze technologii informatycznych jak i we wszystkich innych sektorach gospodarki, w których technologie informatyczne odgrywają ważną rolę.

Zawodowy certyfikat informatyczny EITCA może stanowić uzupełnienie innych formalnych kwalifikacji (np. dyplomu ukończenia szkoły lub zdania egzaminu potwierdzającego kwalifkacje zawodowe, dyplomu egzaminu dojrzałości, czy też dyplomu studiów wyższych), podnosząc przez to konkurencyjność na rynku pracy społeczeństwa informacyjnego. Certyfikat jest dowodem praktycznych, nowoczesnych kwalifikacji informatycznych, cenionym przez pracodawców i przydatnym w rozwoju zawodowym w wielu sektorach rynkowych nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Certyfikaty informatyczne EITCA wydawane są przez Europejski Instutut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim. Certyfikaty umożliwiają ich imienną weryfikację elektroniczną wraz z pełnym dostępem do szczegółowych suplementów dotyczących merytorycznej zawartości programu, w ramach którego odbyła się procedura certyfikacyjna.