Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Certyfikaty informatyczne

Zawodowe, certyfikacyjne kursy informatyczne dla uczniów w formie realizowanych zdalnie na platformie e-learning zajęć pozaszkolnych mają na celu umożliwienie uczniom nabycia i formalnego potwierdzenia europejskim zawodowym certyfikatem EITCI kluczowych kompetencji informatycznych na rynku pracy.

Międzynarodowe zawodowe certyfikaty informatyczne wydawane są przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim. Certyfikaty wydawane przez Instytut EITCI w ramach Programu EITCA (European IT Certification Academy) stanowią formalne poświadczenie zawodowych kwalifikacji informatycznych, stanowiąc dla uczniów wartościowe uzupełnienie dyplomu ukończenia szkoły i zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kierunku informatycznym, zwiększając tym samym konkurencyjność absolwenta szkoły na nowoczesnym, europejskim rynku pracy.

Więcej informacji na temat certyfikatów informatycznych EITCA.

Kursy dla uczniów umożliwiające uzyskanie certyfikatów informatycznych EITCI prowadzone są w całości w trybie zdalnego nauczania w Internecie za pośrednictwem platformy e-learning. Programowo kurs obejmuje trzymiesięczny okres trwania (zawartość programowa to 180 godzin). Zajęcia w ramach kursu prowadzone są w systemie asynchronicznym i mają charakter pozalekcyjny i pozaszkolny, nie kolidując z zajęciami szkolnymi.

W trakcie realizacji kursu, uczeń otrzymuje dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych według programu kursu oraz do ćwiczeń i laboratoriów oprogramowania prowadzonych w modelu rozproszonym przez Internet. Kurs realizowany jest w języku polskim. Planowy czas realizacji kursu przez każdego ucznia to 3 miesiące, jednak możliwe jest również wcześniejsze ukończenie kursu, które warunkowane jest przystąpieniem do procedury certyfikacyjnej EITCI po ewentualnym szybszym przerobieniu programu kursu. Procedura certyfikacyjna EITCI realizowana jest podobnie jak kurs także w trybie zdalnym za pośrednictwem specjalnego systemu testowego na platformie e-learning. Po zaliczeniu procedury testowej wydawany jest dla ucznia imienny zawodowy certyfikat informatyczny EITCI w języku angielskim wraz z odpisem w języku polskim (certyfikat wydawany jest w Brukseli i przekazywany uczniowi za pośrednictwem realizatora projektu oraz szkoły zawodowej na specjalnie zorganizowanej uroczystości).

Warunkiem udziału w certyfikacyjnym kursie informatycznym jest:

  1. Posiadanie ważnej legitymacji ucznia szkoły zawodowej, technikum lub liceum profilowanego (niezależnie od profilu prowadzonego w szkole kształcenia).
  2. Posiadanie dostępu do komputera i Internetu (np. w domu lub za pośrednictwem szkolnej sali komputerowej).
  3. Przystąpienie do programu ESIT (co jest równoznaczne z rejestracją w serwisie internetowym programu ESIT).

Po zarejestrowaniu w niniejszym serwisie internetowym, tj. przystąpienie do programu ESIT, uczeń spełniający powyższe warunki otrzyma dostęp do platformy e-learning, na której w trybie zdalnym realizowany jest kurs pozalekcyjny i procedura certyfikacyjna EITCI.

Zarówno kurs jak i procedura certyfikacyjna EITCI oferowane są dla uczniów bezpłatnie, dzięki dofinansowaniu ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uzyskanie zawodowego certyfikatu informatycznego EITCI "Kluczowe kompetencje / Key competencies" w ofercie komercyjnej to koszt powyżej 4000 zł.

Każdy uczeń zainteresowany udziałem w certyfikacyjnym kursie informatycznym e-learning i bezpłatnym uzyskaniem zawodowego certyfikatu informatycznego EITCI "Kluczowe kompetencje / Key competencies", powinien przystąpić do programu ESIT, rejestrując się w niniejszym serwisie internetowym (za udział w programie ESIT i realizowane w nim formy wsparcia nie są pobierane żadne opłaty, ponieważ program finansowany jest ze środków Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego).