Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Europejska Szkoła Informatycznych Technologii ESIT (European School of Information Technologies) to nazwa własna finansowanego ze środków unijnych programu rozwojowego szkół zawodowych i modernizacji kształcenia w zakresie ICT w celu lepszego przygotowania absolwentów do sprostania wyzwaniom nowoczesnego rynku pracy.

Program ESIT wdrażany jest przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe (ICS CompLearn, LFPPI Politechnika Wrocławska) pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli.

Program ESIT skierowany jest do:

Uczniów, zapewniając bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • Umożliwienie uzyskania europejskich zawodowych certyfikatów informatycznych wydawanych przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli po ukończeniu informatycznego szkolenia e-learning.
  • Informatycznego programu stażowego Wrocławiu, przy udziale telepracy z wyposażeniem w służbowy notebook.
  • Doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonego przez specjalistów on-line w niniejszym serwisie internetowym.

Nauczycieli, zapewniając bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • Programu szkoleniowo-doradczego, obejmującego szkolenia i bezpośrednie wsparcie doradcze nauczycieli w zakresie kierunków merytorycznej modernizacji kształcenia zawodowego w obszarze technologii informatycznych i wykorzystania technologii informatycznych dla wsparcia procesów nauczania w trybie zdalnym.
  • Programu certyfikacji informatycznej nauczycieli, bezpłatnie udostępniającego procedury certyfikacyjne Instytutu EITCI w Brukseli, formalnie poświadczające poziom kompetencji informatycznych istotnych w nauczaniu.
  • Programu współpracy zagranicznej, przewidującego zagraniczne wyjazdy studyjne, seminaryjne i konferencyjne w ramach realizacji współpracy ponadnarodowej z Instytutem EITCI.

Szkół zawodowych, zapewniając bezpłatne wsparcie rozwojowe w zakresie:

  • Programu modernizacyjnego obejmującego wdrożenie platformy e-learningowej i sieciowego systemu informatycznego dla wsparcia procesów dydaktycznych i administracyjnych w szkole oraz objęcie odpowiednimi szkoleniami kadr nauczycielskich i administracyjnych.
  • Programu współpracy ponadnarodowej, przewidującego udział przedstawicieli szkoły w studyjnych, seminaryjnych i konferencyjnych wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy z Instytutem EITCI w Brukseli.
  • Programu akredytacyjnego Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli w zakresie zawodowego kształcenia informatyki w Unii Europejskiej, oraz utworzenia sieci Centrów Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI w szkołach.

Po zapoznaniu się ze szczegółami przewidzianych form bezpłatnego wsparcia udzielanego uczniom, nauczycielom oraz szkołom w ramach programu ESIT zachęcamy do przystąpienia do programu ESIT.